حنابندان عروسی

سیر تا پیاز حنابندان : بهترین مراسم را بگیرید

درباره حنابندان عروسی مراسم حنابندان که آخرین رسم از آداب عروسی ایرانی می باشد، جشنی است که در واقع به خاطر خداحافظی عروس از خانواده اش و آخرین شب سکونت وی در منزل پدری اش [...]